Over ons

Op deze pagina vindt u meer informatie over de samenstelling van ons bestuur en onze commissies.  Tevens staat ook vermeld hoe u contact op kunt nemen.

Bestuur

Het Bestuur:

Is belast met de leiding van de vereniging zoals in de statuten vastgelegd.

De taken van het bestuur omvatten:

  • vaststellen van beleid en toezien op de uitvoering;
  • zorg dragen dat de ledenvergadering het bestuur kan controleren middels twee maal per jaar uitroepen van vergaderingen en het presenteren van jaarstukken;
  • vertegenwoordigen van de vereniging.
Samenstelling bestuur:

Gert - Jan Doomen  Voorzitter         voorzitter@vvgrockwool.nl 

Cor Boekema         Penningmeester  penningmeester@vvgrockwool.nl                

Jan Hovens               Secretaris     vgr.secretariaat@gmail.comCommissies

Commissie Pensioen & Communicatie.

Doel van de commissie is tweeledig:

·       Kennis te vergaren op het gebied van het “Pensioenstelsel” en alles wat daarmee samenhangt en de beslissingen van het Pensioenfonds op waarde te kunnen schatten.

·       Onze leden goed informeren over actuele ontwikkelingen.

De commissie pensioen & communicatie is te bereiken via: pensioencommunicatie@vvgrockwool.nl


Commissieleden Pensioen & Communicatieleden:

  • Gert-Jan Doomen en Rob van Diest   Pensioenen
  • Jo van de Eijnden           Website     webmaster.vvgr@outlook.com
  • Harrie Beenen            Communicatie

Kascontrolecommissie:

 De belangrijkste taak van de uit twee personen bestaande commissie is het controleren van de jaarrekening, gemaakt door de penningmeester. Verder kan de kascommissie een oordeel uitspreken over het gevoerde financiële beleid.

De kascommissie adviseert de algemene ledenvergadering wel of niet decharge te verlenen aan het gehele bestuur.