Notulen ALV 10 april

Algemene Ledenvergadering

Gehouden op 10 april 2018 te Roermond

N O T U L E N


De vergadering wordt geleid door Rob van Diest (Penningmeester en Dagvoorzitter)

Notulist : Lesley Mountford (Secretaris)


Er zijn 37 leden aanwezig. 1. Opening

Rob van Diest opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

Hij licht toe dat er in deze vergadering een nieuwe werkwijze wordt toegepast en met name dat hij als dagvoorzitter de vergadering zal leiden en de sprekers voorstellen. Hij vraagt ook dat de leden gebruik maken van een microfoon om vragen te stellen zodat iedereen in de zaal goed kan volgen.


Vervolgens vraagt Rob een moment stilte voor de leden die in de voorbije periode overleden zijn, met name Dhr. Anne Mulder, Dhr. Casper Selder en Dhr. Cees de Raadt.

Cees was lid VGR-van het eerste uur, Bestuurslid sinds 2014 en in 2016 benoemd tot voorzitter.  Zijn stijl was er een van dialoog en goede relaties doch met een kritische blik op zaken. Wij zullen Cees zeker missen.


Tenslotte neemt Rob de agenda voor de vergadering door met vermelding van de sprekers per agendapunt.


 1. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 10 oktober 2017

In de notulen van 10 oktober 2017 stond een fout;

Tekst in de notulen :

 • Erwin Bosman brengt zijn ervaring als actuaris mee. Ook hij is voorgedragen door het bedrijf.

 • Rico Donders komt uit de verkiezingsbranche en is voorgedragen door het verantwoordingsorgaan namens de deelnemers en met name de actieven.

De juiste situatie is :

 • Erwin Bosman is voorgedragen door het Verantwoordingsorgaan namens de deelnemers en met name de actieven.

 • Rico Donders is voorgedragen door het Bedrijf.

Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen ten aanzien van te tekst.  De notulen zijn door de vergadering goedgekeurd.


 1. Ledenbestand

Sedert de vorige vergadering zijn er 4 nieuwe leden aangemeld : Theo Naus, Jan Tryba, Gerhard Ipenburg en Kees Struijk.

Vier leden hebben zich afgemeld.

Het huidige ledenbestand is 120.


 1. Financieel Jaaroverzicht

(Voor details zie pagina’s 8 en 9 van de bij de notulen gevoegde presentatie.)

Ko Eisinger geeft een toelichting op de actuele cijfers voor 2017 en de vergelijking met 2016 en met het budget voor dezelfde periode.

Totale uitgaven in 2017 zijn € 3.263,= en dit is € 763,= boven budget.  De hogere uitgaven zijn voornamelijk veroorzaakt door de reiskosten gemaakt voor meer intensieve deelname aan bijeenkomsten van het KNVG. De aanleiding hiervoor wordt onder punt 6. van de agenda (Terugblik op 2017) uitgebreid toegelicht. Bepaalde kleinere kostenposten bleven onder budget, waardoor het eindresultaat minder zwaar uitviel.

De begroting voor 2018 is geraamd op € 3.000,=, hetgeen in balans is met de inkomsten uit de ledencontributie.


De kascontrole is uitgevoerd door Henk Janssens en Rien van den Heuvel. De heren vonden de administratie correct en goed verzorgd en voegden het advies toe om de tussentijdse monitoring van de uitgaven meer frequent uit te voeren dan in het verleden


De leden hebben verder geen vragen noch opmerkingen over de cijfers en verlenen décharge aan het Bestuur voor de afgelopen periode.


 1. Bestuurszaken

(Zie pagina 10 van de bij de notulen gevoegde presentatie.)

Rob van Diest geeft een toelichting op de actuele bestuursstructuur aan de hand van Het Rooster van Aftreden per 10 april 2018 :

 • Door het overlijden van Cees de Raadt is zijn functie van Bestuurslid vacant en tevens de functie van Voorzitter.

 • Wegens het einde van de mandaatperiode van Ko Eisinger, treedt hij af en wordt zijn functie als Bestuurslid vacant en tevens de functie van Penningmeester.

 • Er is reeds langer één functie van Bestuurslid vacant.

 • Rob van Diest en Gert-Jan Doomen zijn aan het einde van hun mandaat en zijn beiden herkiesbaar voor een volgende periode.

 • De functie van Lesley Mountford loopt nog tot 2019 en is dus ongewijzigd.


Over de vacante functies (voor Bestuurslid of Voorzitter) dient de Algemene Vergadering te stemmen.

De Vergadering besluit als volgt :

 • Rob van Diest en Gert-Jan Doomen worden herkozen als Bestuurslid voor een nieuwe periode van 2 jaar.

 • Piet Dams wordt gekozen als Bestuurslid voor een eerste termijn van 2 jaar.

 • Gert-Jan Doomen wordt als Bestuurslid ook tot Voorzitter gekozen voor 2 jaar.

 • Rien van den Heuvel en Peter Vincken worden benoemd tot kascommissie voor 2018


Verder wordt bekend gemaakt dat Rob van Diest als Bestuurslid de functie van Penningmeester zal bekleden.

Het Bestuur bestaat na de stemming uit 4 bestuursleden en er blijven 2 bestuursfuncties vacant.


 1. Terugblik op 2017

(Voor de details zie pagina’s 11 t/m 34 van de bij de notulen gevoegde presentatie)

Gert-Jan Doomen brengt verslag uit van de activiteiten en ervaringen van het jaar 2017 met behulp van een gedetailleerde presentatie.


Benadrukt wordt dat de vereniging goed zichtbaar moet zijn via het onderhouden van een goed netwerk en dat dit veel aandacht vraagt.


De pensioenwereld is een ingewikkeld gebeuren en het is belangrijk om kennis erover in huis te halen. Daarom wordt een commissie Pensioenkennis & Communicatie opgericht die informatie zal vergaren en doorgeven aan de leden. Bovendien is kennis van de pensioenregelgeving een voorwaarde om serieus met alle relevante partijen standpunten uit te wisselen en voorstellen op inhoud te beoordelen.


Jo van den Eijnden presenteert in het kort de vernieuwde website; deze is inmiddels gelanceerd en behoeft nog een paar kleine aanpassingen.


Er komt nieuwe wetgeving aan inzake privacy en hier zal de VGR ook aan moeten voldoen. Wel is het zo dat er over de leden zeer weinig informatie wordt bijgehouden en wat er is wordt binnen de vereniging gehouden.


De structuur, werkwijze en visie van de koepelorganisatie KNVG wordt toegelicht.  De VGR is daar lid van en vindt daarin een grote bron van informatie en kennis van de ervaringen van andere gepensioneerden verenigingen.


Via een YouTube film (www.youtube.com/watch?v=mWe3R5-6KnQ&sns=em) wordt op speelse wijze het publiek gewaarschuwd voor de onzekerheden en bedreigingen van het pensioenstelsel in de huidige vorm.


Ook Rockwool beraadt zich over de toekomst van hun eigen pensioenregeling en de uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds. Dit is momenteel onderwerp van discussie tussen het bedrijf en de vakbonden. Er zijn meerdere structuren mogelijk en die worden uitgebreid toegelicht in de presentatie, alsook de politieke invalshoek die mogelijk invloed kan hebben op de te maken keuze. Elke wijziging treft niet alleen de gepensioneerden, maar even goed de actieven en de slapers. De VvRG zal de ontwikkelingen nauwkeurig volgen en de leden informeren.


 1. De VvGR in 2018

Gert-Jan geeft in het kort aan wat de aandachtspunten zijn voor 2018.

De in 2017 ingeslagen weg vervolgen met bijzondere focus op:

 • Nauwgezet monitoren van de ontwikkelingen rondom de mogelijke stelselwijziging van de RW pensioenregeling.
  Doel: secureren opgebouwde rechten!

 • Cie. Pensioenkennis & Communicatie verder uitbouwen.

 • Benutten van KNVG expertise.

 • Adequaat Besturen van de VvGR.

 • Implementeren privacy wetgeving.


P A U Z E


 1. Nieuws uit het Rockwool Pensioenfonds

Voor dit punt zijn Hedwig Peters en Frank Reuling te gast bij de vergadering.


Hedwig Peters stelt zichzelf voor als voorzitter van het Rockwool Pensioenfonds. Zij is 59 jaar en is geboren in Schaesberg, mar woont niet meer in Limburg. Zij is begonnen als vermogensbeheerder en via de verzekeringswereld en financial management is zij in de pensioensector terecht gekomen. Als voorzitter van het Rockwool Pensioenfonds werkt zij met een bestuur van 4 personen en in een team ganisatie.


Hierna geeft Frank Reuling met behulp van een presentatie een toelichting op een aantal aandachtspunten van het Pensioenfonds. (De Presentatie PF is bijgevoegd bij de notulen.)


Deelnemersonderzoek

De 19% deelnemers aan de enquête waren ongeveer gelijk verdeeld over actieven en gepensioneerden.

Op het gebied van beleggingsbeleid verkozen deelnemers zekerheid vóór alles en een inhalen van de korting. Ook de jongere deelnemers kozen voor zekerheid. Naar aanleiding van een vraag uit de zaal is een discussie ontstaan over zekerheid tegenover rendement, maar deze twee factors zijn niet compatibel.

Herstelplan

De grafiek toont een langzaam stijgende beleidsdekkingsgraad en men verwacht eind 2020 op de vereiste dekkingsgraad van 104,2% uit te komen.

Het vereiste eigen vermogen van 115% verwacht men in 2023 te kunnen bereiken.

Op een vraag inzake het verhogen van de leeftijdsgrens wordt gesteld dat dit alleen effect heeft voor de toekomst.

De verwachtingen zijn gebaseerd op theorie en kunnen geen garantie geven. Er wordt gewerkt met een door DNB aangegeven rekenrente van 1,5%.

Uitvoeringskosten

De vele wet- en regelgeving van de laatste jaren heeft geleid tot meerkosten. Als voorbeeld worden genoemd het risico management, de herberekeningen als gevolg van de wijziging in de pensioenleeftijd en de nieuwe privacy wetgeving. In 2018 zullen ook extra kosten worden gemaakt aan projecten. De feitelijke kosten per deelnemer zijn niet zo hoog voor een fonds met – in verhouding – weinig deelnemers.

Northern Trust : beleggingsresultaten

Deze onderneming verzorgt de beleggingen voor 60 pensioenfondsen en nu ook voor het Rockwool Pensioenfonds.  Op Wereldfondsen scoren zij beter dan de index. Op Opkomende Markten zitten zij iets onder de index maar bij deze markten zijn de kosten hoger.

Toekomst van het Rockwool Pensioen

De pensioenregeling past in het kader van de CAO via onderhandelingen tussen Rockwool en de vakbonden. Het Bestuur van het Pensioenfonds wordt daar normaal niet bij betrokken, maar zij kunnen wel kennis aanleveren en Rockwool wil nu wel met het Bestuur praten over de pensioenregeling. Het PF-Bestuur gaat verkennende onderzoeken starten en zoeken welke de beste stappen zijn naar toekomstige keuzes, zoals in de presentatie getoond zijn. Een aandachtspunt daarin zal zijn hoe om te gaan met opgebouwde rechten, vooral als de bestaande aanspraken zouden worden ingebracht in een nieuwe regeling.

De gekozen oplossing moet voor alle deelnemers optimaal (evenwichtig) zijn. Verwacht wordt dat het onderzoek in het 3e kwartaal 2018 klaar zal zijn.

Ten aanzien van de positie van de VvGR in deze materie wordt afgesproken om op structurele wijze informatie te delen met het PF-Bestuur. In een veranderingsproces is communicatie een belangrijke factor.


 1. Rondvraag

Er zijn geen vragen uit de zaal.


Wel wordt formeel afscheid genomen van Ko Eisinger als Bestuurslid.   Hij is het eerste Bestuurslid die de maximum mandaatperiode van 6 jaar heeft voltooid.  Ko wordt hartelijk bedankt voor zijn trouwe inzet en met passend geschenk beloond. Wel zal Ko op het gebied van rekrutering het bestuur blijven ondersteunen.


 1. Datum en plaats volgende Ledenvergadering

De volgende ledenvergadering is gepland op dinsdag 23 oktober 2018 waarschijnlijk in Herteheym, zoals in 2017.

 1. Sluiting

Onder dank aan alle aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering.
Voorzitter Secretaris
Gert-Jan Doomen Lesley Mountford